Naša spoločnosť pre Vás zabezpečí servis strojov a zariadení. Ideálnym riešením je uzatvorenie servisnej zmluvy, ktorá Vám zabezpečí pravidelné servisné prehliadky a údržbu. Na základe prehliadky je vypracovaná ponuka na potrebnú výmenu opotrebovaných dielov a úprav, ktoré je nutné vykonať pre správny chod stroja.

Preventívna údržba v Automotive

Sa vykonávaná vopred v stanovených intervaloch alebo v súlade s predpísanými kritériami, určená na zníženie pravdepodobnosti vzniku poruchy alebo obmedzenie funkčnosti položky. Proces preventívnej údržby má byť od začiatku plánovaný, ešte pred akoukoľvek poruchou, ktorá by sa mohla objaviť na základe skúsenosti podobných technických systémov.

Systém musí zahrnúť aspoň:

  • Činnosti plánovanej údržby
  • Balenie a konzervácia zariadení, nástrojov a meradiel
  • Dostupnosť náhradných dielov pre kľúčové výrobné zariadenia
  • Dokumentovanie, hodnotenie a zlepšovanie cieľov údržba

 

Údržba je systémová špecializovaná činnosť, ktorej účelom je plánovite udržať, resp. zvýšiť časovú, výkonnú a kvalitatívnu využiteľnosť strojov a zariadení a udržiavať, resp. obnovovať (vylepšovať) pôvodné úžitkové vlastnosti strojov a zariadení počas ich využívania tak, aby sa dosiahla ich najvyššia možná efektívnosť pri zohľadnení bezpečnosti a ochrany zdravia obsluhy a ochrany životného prostredia.

 

Zabezpečujeme údržbu strojov a zariadení mnohých výrobcov. Pritom nezáleží na tom, či sa jedná o elektronické alebo mechanické prvky na bežných alebo CNC riadených strojoch. Naši servisní technici sú kvalifikovaní odborníci v oblastiach priemyselnej mechaniky, elektroniky energetických zariadení a mechatroniky a majú skúsenosti vo všetkých týchto oblastiach. Ani veľká rozmanitosť rôznych výrobcov strojov nepredstavuje pre náš tím žiadnu prekážku.  .

Vaše výhody:

  • Kompetentný partner pre komplexné úlohy
  • Plánovanie, vykonanie a odovzdanie v prevádzkyschopnom stave z jednej ruky
  • Pravidelná údržba chráni Vaše investičné prostriedky pred neplánovanými výpadkami výroby

 

Nepredvídané poruchy strojov sú nepríjemné tým, že sa vyskytnú práve vtedy, keď je tlak na termíny najväčší. Okrem toho sú mnohonásobne drahšie ako plánované práce opráv. Vypracujeme pre Vás optimálnu stratégiu údržby, prispôsobenú špecificky Vaším výrobným danostiam. Pre nás je dôležité spojiť skúsenosti Vášho personálu zodpovedného za výrobu s plánom údržby.

Týmto konceptom zvýšime technickú disponibilitu Vašich strojov a zariadení a súčasne znížime bežné prevádzkové náklady!

Ukážky servisov

null

VÁKUOVÁ PUMPA

null

SERVISNE ZÁSAHY

null

VÝMENA ČERPADLA