Zvyšovanie komplexnej bezpečnosti podniku 

Pod pojmom bezpečnosť rozumieme stav pracovných podmienok zabraňujúcich pôsobeniu nebezpečných činiteľov pracovného procesu na osoby. Význam bezpečnosti práce a separácie výrobných zón a subzón s rizikom úrazovosti nadobudlo zvlášť výrazné postavenie pri vytváraní a zavádzaní automatizovaných technologických pracovísk s aplikáciou priemyselných robotov a manipulátorov, teda progresívnych prvkov výrobnej techniky. Na požiadavky o bezpečnosti práce sa prihliada už pri plánovaní a projektovaní pracovísk.

Do oblasti bezpečnosti pri práci je zahrnutá ochrana okolitého prostredia pred emisiami a hlukom, ochrana obsluhy pred negatívnymi produktmi technologického procesu, príp. pred haváriou, či možným následkom uvoľnenia nástroja a nakoniec ochranu ostatných pracovníkov pred kontaktom s pracovnými časťami stroja alebo s predmetmi manipulovanými v priebehu výroby.

Hlavné požiadavky kladené na ochranné zariadenie, ktoré je súčasťou stroja:

  • musí chrániť pracovníka pri obsluhe,
  • nemá byť brzdou výkonnosti,
  • nemá pri práci prekážať, ani unavovať,
  • nemá sťažovať zoraďovanie stroja, má sa dať ľahko odobrať a nasadiť,
  • má byť jednoduché a ľahko kontrolovateľné, dôkladne prevedené, aby sa zabránilo jeho poruchám.

CE certifikácia

Výrobca môže uvádzať na trh iba bezpečné výrobky, a to bez ohľadu na to, či sú určené na osobnú potrebu alebo na profesijné použitie.

Výrobca alebo dovozca určeného výrobku môže uviesť na trh len taký výrobok, ktorý spĺňa všetky technické požiadavky, ktoré sa naňho vzťahujú. Pred uvedením určeného výrobku na trh je povinný vydať písomné vyhlásenie o zhode s technickými predpismi a označiť výrobok značkou CE.

Všetky naše zariadenia, či už nové alebo aj repasované, majú vyhlásenie o zhode podľa zákona 264/1999 z.z. a sú označené značkou CE. Pri tejto činnosti spolupracujeme s Technickou inšpekciou a nimi je vystavený certifikát o bezpečnosti technického zariadenia podľa zákona 124/2006 z.z.

Ukážky

null

FILTRAČNÁ KABÍNA

null

ZVÁRAČSKÁ BUNKA